wersja polska | english version o konferencji | biuro organizacyjne | REJESTRACJA
o konferencji  
organizator  
partnerzy  
patronaty  
program  
prelegenci  
REJESTRACJA  
informacje praktyczne  
biuro organizacyjne  
materiały konferencyjne  
zdjęcia  
Partnerzy
Partnerami Konferencji są:
Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Związek Miast Polskich istnieje od 1917 roku. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. W 1990 roku pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W styczniu 1991 roku w Poznaniu odbył się jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należy 306 miast. Mieszka w nich ponad 73% miejskiej ludności kraju. Przygotowane przez ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw. ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia opinie prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych, który pomaga miastom w codziennym zarządzaniu. Wymiana doświadczeń obejmuje popularyzację dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji, seminariów i warsztatów. ZMP organizuje wspólną powierzchnię wystawienniczą dla miast na targach polskich i zagranicznych, wydaje i rozpowszechnia publikacje m.in. zawierające oferty inwestycyjne samorządów miejskich. Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów. www.zmp.poznan.pl

Instytut Rozwoju Miast

Instytut Rozwoju Miast powstał w listopadzie 2002 r. w wyniku połączenia krakowskiego Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (utworzonego w 1977 r.) oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej (działającego od 1950 r.). Organem założycielskim Instytutu jest Minister Infrastruktury. Instytut Rozwoju Miast jest spadkobiercą ogromnego dorobku tych instytucji, dzięki czemu posiada bogate tradycje oraz osiągnięcia w badaniach naukowych i ich zastosowaniach praktycznych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i gospodarki nieruchomościami. Instytut dysponuje wypracowanymi i sprawdzonymi metodami i technikami rozwiązywania problemów. Jako instytut naukowy, prowadzi ciągle badania i projekty pilotażowe podnosząc tym samym jakość swych usług. Wyniki prac naukowo-badawczych wykorzystywane są przez Ministerstwo Infrastruktury, inne urzędy centralne, komisje sejmowe oraz władze regionalne i lokalne. Wyniki bieżącej działalności publikowane są w serii własnych wydawnictw oraz w innych czasopismach naukowych i zawodowych. Instytut Rozwoju Miast współpracuje z wieloma polskimi wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi oraz ekspertami prywatnymi. www.irm.krakow.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęła się 15 maja 1991 roku, kiedy to utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994 decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr: DNS 3-0145/TBS/173/94 z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i rzeczowej College'u utworzona została Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36. W tym samym czasie GWSH uruchomiła, na mocy wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja. Obecnie GWSH w swej siedzibie macierzystej w Katowicach, na którą składają się dwa kampusy akademickie oraz na trzech wydziałach i w pięciu ośrodkach zamiejscowych, kształci prawie 12 tys. studentów. Mury Uczelni opuściło dotychczas przeszło 20 tys. absolwentów. GWSH poszczycić się może czołowymi miejscami w rankingach uczelni niepublicznych. 2 miejsce w Polsce i 1 miejsce na Śląsku w 2007, 2008 oraz w 2009 roku w rankingach "Home & Market", "Wprost", "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". 4 miejsce wśród najbardziej renomowanych niepublicznych uczelni w Polsce wg raportu The Economist Intelligence Unit 2004 r. oraz 7 miejsce w rankingu miesięcznika "Businessman Magazine" w 2002 r. www.gwsh.pl

Wszystkie Prawa Zastrzeżone @ SZGIP o konferencji  |  program  |  partnerzy  |  informacje praktyczne  |  biuro organizacyjne  |  REJESTRACJA