wersja polska | english version o konferencji | biuro organizacyjne | REJESTRACJA
o konferencji  
organizator  
partnerzy  
patronaty  
program  
prelegenci  
REJESTRACJA  
informacje praktyczne  
biuro organizacyjne  
materiały konferencyjne  
zdjęcia  
O konferencji
Konferencja jest adresowana w pierwszej kolejności do instytucji administracji rządowej, samorządów województw, które będą odpowiedzialne za realizację polityki wobec miast, a także do przedstawicieli samorządów miejskich.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie funkcjonuje obecnie polityka wobec miast, uzasadnione jest wspieranie procesu zmierzającego do wypracowania polityki miejskiej państwa, między innymi w oparciu o aktualną i przyszłą Politykę Spójności i inne polityki UE, doświadczenia wybranych państw członkowskich prowadzących politykę miejską (na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym), doświadczenia z wdrażaniem NSS w aktualnym okresie, jak również innych prac prowadzonych przez Rząd i poszczególne ministerstwa w odniesieniu do aktualnego i przyszłego okresu programowania. Konferencja umożliwi zaangażowanie środowisk naukowych, samorządowych oraz zawodowych (urbanistów, architektów, itp.) w prace nad przyszłą polityką miejską państwa, jako istotnego komponentu NSS (w aktualnym okresie jak i w perspektywie 2013+). Doświadczenia wielu krajów europejskich prowadzących politykę miejską ukazują, że zaangażowanie różnych środowisk w proces przygotowania, implementacji oraz ewaluacji polityki miejskiej jest niezwykle istotny. Prezentacja pozytywnych przykładów europejskich w tej dziedzinie pozwoli na wypracowanie w Polsce własnych rozwiązań, a także przyczyni się do uniknięcia błędów.

Głównym celem konferencji jest przedyskutowanie z udziałem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych zainteresowanych ministerstw i urzędów centralnych, samorządów regionalnych i miejskich oraz środowisk naukowych i ekspertów, kierunków przyszłej polskiej polityki miejskiej w kontekście prac nad przyszłą polityką spójności UE po 2013 r., Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 oraz przyszłą Narodową Strategią Spójności.

Ponadto celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najbardziej istotnymi doświadczeniami w zakresie polityki miejskiej, prowadzonej w wybranych państwach członkowskich UE na poziomie narodowym, regionalnym i miejskim. 
Wszystkie Prawa Zastrzeżone @ SZGIP o konferencji  |  program  |  partnerzy  |  informacje praktyczne  |  biuro organizacyjne  |  REJESTRACJA