wersja polska | english version o konferencji | biuro organizacyjne | REJESTRACJA
o konferencji  
organizator  
partnerzy  
patronaty  
program  
prelegenci  
REJESTRACJA  
informacje praktyczne  
biuro organizacyjne  
materiały konferencyjne  
zdjęcia  
Prelegenci
Przedstawiamy listę prelegentów na Konferencji
Jerzy Adamski - Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast

Ekonomista, rzeczoznawca w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Pracownik naukowy Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1974 - 1983. Następnie asystent, kierownik pracowni i zakładu Instytutu OZiEPB "ORGBUD" w Warszawie (po zmianie nazwy: Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej) a po połączeniu instytutów Zastępca Dyrektora ds Ekonomicznych. W wyniku konkursu powołany przez Ministra Infrastruktury w lipcu 2008 r. na stanowisko Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast. Specjalność: ekonomika przedsiębiorstw, strategie rozwoju i programy restrukturyzacji firm, analizy ekonomiczne, budownictwo i przemysł materiałów budowlanych, mieszkalnictwo, analizy potrzeb mieszkaniowych, restrukturyzacja zarządzania zasobami mieszkaniowymi, rynek nieruchomości, strategie rozwoju gospodarczego gmin. W ostatnich latach zajmujący się problematyką gospodarki przestrzennej i polityką miejską. Udział w wielu projektach międzynarodowych w ramach British Know How Fund, USAID - LGPP (Program Partnerstwa dla Samorządów Lokalnych -kierujący przygotowaniem strategii rozwoju gospodarczego), Open Society Institute, INTERREG oraz jako krajowy lider projektu COOP (zapewnienie mieszkań dla grup ryzyka).

Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego od listiopada 2007 r. Od stycznia 1999 do listopada 2007 r. pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wcześniej, w latach 1996-1998 pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W 1989 r. uzyskała tytuł magistra filologii orientalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1996 r. ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej, a w 1998 r., studia podyplomowe według programu MBA w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekspertem w projektach międzynarodowych. Wykładała na studiach podyplomowych: na Uniwersytecie Śląskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Zna biegle język angielski. Mężatka, ma troje dzieci.

Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Mgr inż. architekt, ukonczył w 1975 r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, absolwent: Salzburg Seminar 1987 r. – wykładowca 1993 r., Harvard Graduate School of Design – 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego 1974 – 1984. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawska samorzadnosc po demokratycznym przełomie w 1990 roku. Twórca i pierwszy prezes Agencji Rozwoju Komunalnego. W latach 2000-2001 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych. Autor planów i projektów urbanistycznych, sporzadzanych w ramach Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Specjalizuje się w problematyce gospodarki przestrzennej i regionalnej, inwestycji komunalnych i planowaniu rozwoju. Posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym i architektonicznym. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie. Członek wielu organizacji zawodowych.

Carol van Eert - Dyrektor Zarządzający Regionu Arnhem-Nijmegen, Holandia

Pascal Florentin - Zastępca Sekretarza Generalnego międzyresortowego komitetu na rzecz rozwoju miejskiego i socjalnego, Général du Comité Interministériel des Villes (SG CIV), Francja

Urodził się 15 kwietnia 1958 r. Ukończył Nauki Ekonomiczne z tytułem Magistra (1979) oraz ENS - Państwową Wyższą Szkołę Edukacji Technicznej (1981 ). Posiada licencjat z Historii Sztuki (1985 ). Ukończył ENA - Państwową Szkołę Administracji (1990 ). W latach 1982 – 86 był Central Attaché w Ministerstwie Rolnictwa. Przewodniczący misji na rzecz funkcjonalności rynku pracy w Ministerstwie Zatrudnienia (1990-94). Regionalny delegat Social Action Fund na rzecz robotników i ich rodzin, w Ile-de-France (1994-98 ). Szef modernizacji misji usług w Dagemo, Ministerstwo Zatrudnienia i Socjalnych Spraw (1998-00 ). Zastępca dyrektora Dyrekcji na rzecz relacji w pracy, Ministerstwo Zatrudnienia i Spraw (2000-05 ). Międzyrządowy Zastępca Delegata na rzecz rozwoju miejskiego i socjalnego (2006-09 ). Od maja 2009, Zastępca Sekretarza Generalnego międzyresortowego komitetu na rzecz rozwoju miejskiego i socjalnego.

Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Gliwic, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Urodził się w 1955 roku w Gliwicach. W 1979 roku ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Śląską i przez wiele lat był pracownikiem naukowym tej uczelni. W latach 1979-1993 pracował w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie w 1987 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych a następnie w 1994 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Od roku 1996 – 2003 działalność naukową kontynuował jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Systemów Technicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W latach 1990 – 2002 pracował na rzecz miasta jako radny Rady Miejskiej w Gliwicach. W latach 1990 –1993 Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a od lutego 1993 roku Przewodniczący Rady Miejskiej. We wrześniu 1993 roku został wybrany Prezydentem Miasta Gliwice i piastuje ten urząd nieprzerwanie. W czasie ostatnich wyborów samorządowych został wybrany przez mieszkańców Gliwic na kolejną kadencję w pierwszym głosowaniu. W latach 1995 – 2000 oraz od 2003 Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Od 2007 roku członek zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Był inicjatorem utworzenia GZM, opracował i przedstawił do konsultacji koncepcję funkcjonowania oraz projekt statutu związku. Od 2008 roku wiceprzewodniczący World Technopolis Association. Laureat wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń za działalność na polu samorządowym.

Ryszard Grobelny - Prezydent Poznania, Prezes Związku Miast Polskich

Urodził się 17 kwietnia 1963 r. w Poznaniu. Z wykształcenia ekonomista - absolwent poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Po studiach rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, gdzie prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej. Był radnym wszystkich trzech kadencji Rady Miasta Poznania. W grudniu 1998 po raz pierwszy wybrany na stanowisko prezydenta Poznania. W lutym 2003 wybrany na Prezesa Związku Miast Polskich, organizacji skupiającej 264 polskie miasta.

Danuta Hübner - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, b. Komisarz UE ds. polityki regionalnej

Pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej. Danuta Hübner z wykształcenia jest ekonomistką. W styczniu 1992 roku otrzymała z rąk prezydenta Lecha Wałęsy tytuł profesora nauk ekonomicznych. Była wykładowcą na California State University w San José oraz w Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Sussex oraz Universidad Autonoma w Madrycie. W 1994 roku została doradcą wicepremiera Grzegorza Kołodki ds. społecznych, a w latach 1994-96 pełniła funkcję wiceministra przemysłu i handlu. Negocjowała wówczas członkostwo Polski w OECD. Jesienią 1996 organizowała nowoutworzony Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2000 roku pełniła funkcję szefa Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ - w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ W 2001 została sekretarzem i szefem UKIE, mianowano ją również wiceministrem spraw zagranicznych. Po wygranym referendum akcesyjnym z czerwca 2003 roku awansowała na ministra-członka Rady Ministrów. Od maja 2004 komisarz, członek Komisji Europejskiej przy osobie Pascala Lamy, francuskiego komisarza ds. handlu; w listopadzie 2004 Danuta Hübner objęła tekę polityki regionalnej w Komisji pod kierownictwem José Manuela Durao Barroso. Obecnie jest Posłem do Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego.

Jacques van der Jagt - Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Planowania Przestrzennego

Jacques van der Jagt 35 lat pracował w holenderskim Ministerstwie Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i Środowiska. Zajmował się sprawami związanymi z problematyka miejską, projektami rozwoju i sieciami miejskimi. Współpracował z innymi ministerstwami, zwłaszcza z Ministerstwem Infrastruktury oraz z gminami i prowincjami. W 2005 r. pracował na potrzeby Holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej – zajmował się ze sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym. Jednym z jego projektów jest Spatial Planning Act. Od 2006 r. jest na emeryturze jako Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Planowania Przestrzennego.

Marc Kaszynski - dyrektor Publicznego Zakładu Gospodarowania Gruntami, Nord-Pas de Calais, Lille, Francja

Od 1996 r. – Dyrektor Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais (Publiczny Zakład Gospodarowania Gruntami Nord - Pas de Calais). Ukończył nauki ekonomiczne w Institut Industriel du Nord in Lille and a Ph. W latach 1973 – 1982 pracował w “Départementale” – Sekcji Ministerstwa (Stanowej Agencji Rozwoju). Od 1983 r., po decentralizacji Ministerstwa przeszedł do Dyrekcji Regionalnej Nord - Pas de Calais (Ministerstwo Rozwoju, Mieszkalnictwa i Transportu), gdzie jako kierownik pracował prawie 10 lat, wprowadzając polityki miejskie w ramach State / Region Planning Agreements. Bral udział w tworzeniu Komitetu Mieszkalnictwa i Rozwoju Nord - Krok de Calais, którym zarządzał w latach 1987 0 1994. W 1994 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora Picardie Regional Direction of the Ministry w Amiens. Jest prezydentem Etiud foncières" (Towarzystwa badaczy gruntów). Jest również członkiem Narodowej Komisji na rzecz Zanieczyszczonych Gruntów i Terenów - National Commission for Polluted Soils and Sites (ADEME-Environment and Energy Management Agency). Od czerwca 2000 r. jest członkiem różnych grup, działających w ramch ADEME zajmujących ziemią, terenami zanieczyszczonymi, gruntami, planowaniem przestrzennym. Pod jego kierownictwem E.P.F. organizował szereg wydarzeń, publikacji przewodnika dobrych praktyk wspierających władze lokalne.

Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodzony 21 września 1952 w Rybniku. Doktor socjologii. Nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny. W latach 1990–1998 Burmistrz Cieszyna, Wiceprezes Związku Miast Polskich. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy oraz przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 1998–2002 Marszałek Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy (2000–2004). Członek Rady Polityki Regionalnej Państwa (2000–2004). Członek Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych (w 2004). Od 2002 pracownik Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także wykładowca na wielu uczelniach polskich (2002–2004). Uczestnik wielu konferencji europejskich na temat roli regionów w UE. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie ds. polityki regionalnej. Członek Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN. Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. Współzałożyciel i wiceprzewodniczący intergrupy parlamentarnej URBAN-Housing.

Jerzy Parysek - Instytut Geografii Społeczno–Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy J. Parysek (1941) prof. dr hab. Profesor zwyczajny w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu geografii społeczno – ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym miedzy innymi monografii: Modele klasyfikacji w geografii, Podstawy gospodarki lokalnej, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej oraz artykułów publikowanych w Environment and Planning, Cities, European Planning Studies, European Urban and Regional Studies, Geographia Medica i innych. Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN, były wieloletni Sekretarz Naukowy tego Komitetu. Były wieloletni Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (ds. naukowych), oraz do dnia dzisiejszego kierownik Zakładu Planowania Przestrzennego w tym Instytucie. Były reprezentant Instytutu w Association of European Schools of Planning (AESOP) oraz członek założyciel Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (WOKiSS).

Jacek Woźniak - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendysta Uniwersytetu w Ratyzbonie. W 1998 roku współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W latach 1999 – 2002 dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od końca 2002 dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nauczyciel akademicki, autor wielu opracowań na temat rozwoju regionalnego. Był odpowiedzialny m.in. za strategie rozwoju województw, programy przedakcesyjne Phare 2000-2003, zarządzanie programem ZPORR w latach 2004 – 5 oraz przygotowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Członek Rady Programowej Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy.

Tadeusz Wrona - Prezydent Częstochowy, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Urodzony 26 marca 1951 roku w Szczecinie. Absolwent i doktor nauk technicznych Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1990 członek Prezydium Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego. Prezydent Częstochowy w latach 1990-1995 wybrany w pierwszych wolnych wyborach samorządowych. Obecnie prezydent Częstochowy wybrany w pierwszych wyborach powszechnych w 2002 r. Ponownie wybrany na prezydenta Częstochowy w 2006 roku. Laureat w 1994 roku „Lauru umiejętności i kompetencji w dziedzinie samorządu terytorialnego”. W 2005 roku laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez Kapitułę Laurów oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. W latach 1991-1995 sekretarz Związku Miast Polskich oraz członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu. W latach 1993-1995 członek Komisji Wspólnej Rządu i Środowisk Samorządowych oraz Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. W latach 1997-2002 poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej oraz Przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej. Założyciel i przewodniczący Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego. Od 2007 r. wiceprezes Związku Miast Polskich, a od 2008 r. członek Komitetu Regionów w Brukseli. Współprzewodniczący Zespołu Administracji i Bezpieczeństwa Obywatelskiego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.

Zygmunt Ziobrowski - Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast ds. Naukowych

dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM - Architekt, urbanista, profesor w Instytucie Rozwoju Miast. Specjalność: urbanistyka, planowanie przestrzenne, planowanie i zarządzanie rozwojem miast i regionów miejskich, rewitalizacja, metody wykorzystania i zarządzania informacja przestrzenną. Długoletni dyrektor Oddziału IGPiK w Krakowie a następnie po utworzeniu Instytutu Rozwoju Miast w 2002 r. jego Dyrektor aż do lipca 2008 r. Prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów w latach poprzednich. Główny projektant ponad 40 miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego w tym m.in. planów Krakowa i aglomeracji Tripolisu (Libia) oraz części Katowic i Wrocławia; główny projektant studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast: Katowic, Warszawy, Krakowa, Kalisza. Autor i współautor 8 książek, ponad 30 artykułów, ponad 50 ekspertyz i opinii. Członek Zespołu Oceniającego projekty ESPON.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone @ SZGIP o konferencji  |  program  |  partnerzy  |  informacje praktyczne  |  biuro organizacyjne  |  REJESTRACJA